بخش های محتوا، راهکار و رویکرد محتوایی

پوستر

قابل استفاده برای نمایشگاه ها، تبلیغات شهری و ...

کلیپ

استفاده برای تلویزیون شهری، اکران در برنامه ها و ..

سند

اطلاعات، تحلیل، دستورالعمل و محتوای متنی

آموزش

قابل استفاده برای نمایشگاه ها، تبلیغات شهری و ...

راهکار و برنامه

قابل استفاده برای مدیران و فعالان فرهنگی

مالکیت آثار

ضوابطی که در حفظ حقوق افراد رعایت می کنیم